Algemene verkoopsvoorwaarden - jacobcohen cmajcuomo sl LEGAL MENTIONS I. Juridische informatie Deze Website www.http: //jacobcohenshop.eu wordt gepubliceerd door de vennootschap coma jc uomo sl, naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.000 euro, geregistreerd in het handelsregister van Malaga onder nummer B93527703, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 23 Calle Ribera 29660 Puerto Banus Marbella, vertegenwoordigd door haar manager, de heer Christophe Todeschini. Telefoon: 0034 951 560 689 Email: Gastheer: Intercommunautair BTW-nummer: B93527703 Directeur publicatie van de site: Marc Antoine Todeschini. II. Intellectuele eigendom Deze site wordt beschermd door de Europese wetgeving op het gebied van het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Deze site, evenals alle elementen die er worden gereproduceerd (merken, illustraties, afbeeldingen, logo's, enz.), ongeacht of ze al dan niet geregistreerd zijn, zijn en blijven het exclusieve eigendom van JacobCohen. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of gebruik van deze site of van de daarin gereproduceerde elementen (merken, illustraties, beelden, logo's, enz.), geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook en op welk medium dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming en voorafgaande toestemming van JacobCohen is ten strengste verboden. Hyperlinks naar de site zijn echter toegestaan zonder specifiek verzoek. III. Persoonlijke gegevens Het verzamelen van persoonlijke nominatieve gegevens over de klant door CMAjcuomo sl, het gebruik ervan voor de verwerking van de bestellingen en de creatie van klantenbestanden en de verspreiding ervan aan derden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bestellingen, zijn onderworpen aan de toestemming van de klant. Wanneer een account wordt aangemaakt door de Klant op de Site, verzamelt cma jc uomo de persoonlijke gegevens die de Klant aanvaardt aan hem mee te delen, met name zijn beleefdheid, zijn naam, zijn voornaam, zijn e-mailadres, zijn geboortedatum en het wachtwoord om toegang te krijgen tot zijn account. Er wordt gepreciseerd dat deze informatie, die in het formulier voor het aanmaken van een account als verplicht wordt aangegeven, essentieel is voor de verwerking en de levering van de bestellingen. Het uitblijven van een antwoord of een door cma JC uomo sl als abnormaal beschouwd antwoord kan leiden tot de weigering van coma JC uomo sl om rekening te houden met het verzoek van de klant om een account aan te maken. In overeenstemming met de wet "Informatica en Vrijheden" van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004 en de vereenvoudigde norm n° 48 (Beraadslaging n° 2012-209 van 21 juni 2012 tot invoering van '' een vereenvoudigde norm voor de automatische verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van klanten en prospects), is de verwerking van persoonsgegevens, die door cma jc uomo sl wordt bewaard met als enige doel een goed beheer van bestellingen en commerciële relaties, het onderwerp van een verklaring aan de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNIL-verklaringsnummer:?). Deze gegevensverwerking voldoet aan de bepalingen van de vereenvoudigde norm n° 48 en de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 gewijzigd. In overeenstemming met de vereenvoudigde norm nr. 48 betreffende de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van klanten- en prospectbestanden, bewaart coma jcuomo sl de persoonsgegevens van de klant voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de verzameling ervan, hetzij vanaf het laatste contact van de gebruiker, hetzij tot het einde van de commerciële relatie. Gegevens met betrekking tot Klanten 'bankkaarten kunnen worden bewaard tot hun vervaldatum, onder voorbehoud van het verzamelen van de toestemming van de Klanten door cma jc uomo sl, door middel van een selectievakje. In het andere geval worden de gegevens met betrekking tot de bankkaarten gewist zodra de daadwerkelijke betaling van de transactie heeft plaatsgevonden, tenzij cma jc uomo sl ze in geval van een eventuele betwisting van de transactie als bewijs wenst te bewaren gedurende de periode voorzien in artikel L.133-24 van de monetaire en financiële code, namelijk uiterlijk binnen dertien maanden na de datum van de debitering. De Klant verbindt zich ertoe de hem betreffende persoonsgegevens zo nodig bij te werken. Om dit te doen, hoeft u alleen maar in te loggen op uw account, met behulp van uw e-mailadres en wachtwoord. De Klant verbindt zich ertoe dat de hem betreffende persoonsgegevens nauwkeurig, volledig en ondubbelzinnig zijn. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, verbindt cmajcuomo sl zich ertoe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen, met betrekking tot de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de persoonsgegevens van haar klanten te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat hun persoonsgegevens worden vervalst, beschadigd of door onbevoegde derden die er toegang toe hebben: - 23 Calle Ribera 29660 Puerto Banus Marbella Malaga, of per e-mail aan: jacobcohen.marbella@gmail.com De Klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder commerciële, door jacobcohen of het of haar zakenpartners, gratis, door hun verzoek per e-mail te sturen naar jacobcohen.marbella@gmail.com IV. IV.1. Cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen en vervolgens bij uw volgende bezoeken wordt hersteld. CMA JC UOMO SL gebruikt deze navigatiecookies om uw bezoek gemakkelijker en aangenamer te maken. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die tijdens volgende bezoeken kan worden gelezen om de ergonomie van het bezoek te vergemakkelijken of de pagina's van de bezochte site aan te passen aan het "profiel" van de Klant. De houdbaarheid van deze informatie op de computer is 13 maanden. U kunt de cookies eenvoudig van uw computer of mobiele apparaat verwijderen met behulp van uw browser. Om de instructies met betrekking tot het beheer en de verwijdering van cookies te raadplegen, verwijzen wij u naar het helpgedeelte van uw browser. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u cookies deactiveren of vragen om een melding te krijgen telkens wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt, u niet meer van alle functies kunt profiteren. IV.2. CMA JC UOMO SL maakt ook gebruik van cookies van derden om statistieken in geaggregeerde vorm te verzamelen in analytische tools zoals Google Analytics. Deze cookies kunnen permanent of tijdelijk zijn (sessiecookies). Permanente cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen voor een periode van maximaal dertien (13) maanden.